นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการฝึกบินพร้อมรบกับเครื่องบินแบบ บ.ข. ๒๐/ก (GRIPEN) ,บ.ค.๑ ,บ.ล.๑๗ และ บ.ตล.๑๗ ( SAAB 340 AEW/B ให้กับนักบิน ๒ ของฝูงบิน ๗๐๒ ที่สำเร็จการฝึกบิน และได้เลื่อนวิทยฐานะการบินเป็นนักบิน ๑ ของฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ และร่วมแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบ รุ่นที่ ๑๒ ของฝูงบิน ๗๐๑ และ รุ่นที่ ๑๑ ของฝูงบิน ๗๐๒ ที่สำเร็จการฝึก และใด้รับมอบประกาศนียบัตร โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), เสนาธิการกองบิน ๗, พร้อมด้วยข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑, ฝูงบิน ๗๐๒ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1