นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดแก่เยาวชนพื้นที่โดยรอบ กองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่ กองบิน ๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อสร้างเครือข่ายของโรงเรียนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้ครูและอาจารย์ทราบ โดยมี คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายฯ ณ โรงเรียนวัดห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1