ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการกองบิน ๗ จึงกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง และมาตรการการตรวจและคัดกรอง ดังนี้
๑. จำกัดช่องทาง เข้า – ออก ของสถานที่ทำงาน เพื่อตรวจและคัดกรองกำลังพลของกองบิน ๗ ทั้งหน่วยงานภายในอาคารกองบังคับการกองบิน ๗ และหน่วยงานภายนอกที่ตั้งกองบังคับการกองบิน ๗
๒. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิประจำประตู หรือช่องทาง เข้า – ออก ของสถานที่ทำงานทั้งหน่วยงานภายในอาคารกองบังคับการกองบิน ๗ และหน่วยงานนอกที่ตั้งกองบังคับการกองบิน ๗
๓. จัดแอลกอฮอล์เจล ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า ๗๐% ตามจุดช่องทางเข้า – ออก เพื่อให้กำลังพลของกองบิน ๗ ใช้ทำความสะอาด
๔. รพ.กองบิน กองบิน ๗ จัดตั้งจุดคัดกรองในกรณีที่ทหารกองประจำการเดินทางกลับจากภูมิลำเนา เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
๕. ให้กำลังพลในแต่ละหน่วยดำเนินการทำความสะอาดห้องทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้เป็นประจำทุกวัน รวมถึงในส่วนของยานพาหนะ

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1