นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดกําลังพลเข้าปฏิบัติการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารสำนักงานภายในกองบิน ๗ และสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1