ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบิน ๗ ขอแนะนำให้ ข้าราชการใช้ข้อมูล จากลิ้งค์ https://covidtracker.5lab.co/
เพื่อป้องกันต้นเองไม่ให้เข้า ไปในพื้นที่เสี่ยงครับ