นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นาย จำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมชมการสาธิตการทำเจลและสเปรย์ทำความสะอาด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และหน่วยราชการในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๑๗๑,๐๐๐ ซีซี เพื่อใช้ทำความสะอาดตนเองและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มิให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชมการสาธิตการทำเจลและสเปรย์ทำความสะอาด เพื่อเป็นการต่อยอดในการนำมาผลิตและแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ ,ทหารกองประจำการและครอบครัว กองบิน ๗ ในโอกาสต่อไป ณ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1