นาย สิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และชมการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท KENKO COSMATIC INNOVATION (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมี นายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธี
     โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗ จำนวน ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้และวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาต่อยอดเพื่อทำการผลิตและแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ ,ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งรับมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากนายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เพื่อนำมามอบให้แก่ ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1