xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

xxxกองบิน ๗ ผลิตแท่นปั๊มเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

xxxxทหารอากาศไม่ทิ้งกัน.. กองบิน ๗ ช่วยเหลือครอบครัว น้องทหารกองประจำการ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำแอลกอฮอล์ ๗๕ %

xxxxกองบิน ๗ มอบแอลกอฮอล์ ๗๕% ให้แก่กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗