xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดบุญบันเทิงและโรงเรียนวัดบุญบันเทิง และกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)”

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓