xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณโดยรอบที่ตั้งกองบิน ๗

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากมูลนิธิราขประชานุเคราะห์

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำแอลกอฮอล์ ๗๕ %

xxxxกองบิน ๗ รับมอบเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เจล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

xxxxกองบิน ๗ มอบแอลกอฮอล์ ๗๕ % ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗

xxxxกองบิน ๗ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำเจลแอลกอฮอล์