xxxxxกองบิน ๗ พิชิต COVID-19 แนวทางการเฝ้าระวัง และมาตรการการตรวจและคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบความพร้อมรบ และการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ประจำปี ๖๓

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา

xxxxกองบิน ๗ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดแก่เยาวชนพื้นที่โดยรอบ กองบิน ๗