xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา

xxxxกองบิน ๗ ร่วมเปิดงาน“มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า” และพิธีเปิด “สนามทดสอบกำลังใจ”

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา”

 

xxxxกองบิน ๗ จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

xxxx"Wing 7 2020...Enhance & Effective...First Class People in RTAF"