xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓