xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)”

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒

xxxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร