นาวาอากาศเอก ธีรราช นีละบุษบานนท์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ประชุมขับเคลื่อนงานด้านนิรภัยภาคพื้น ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๗(๑) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1