นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกข้าวหอมไชยา ในแพลอยน้ำ ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ใช้ต้นทุนต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๗ ได้มีส่วนร่วมในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้, เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และทำความดีร่วมกัน โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงพยาบาล กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1