นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะกรรมการฯ จัดประชุมการตรวจตัดสินผลงานของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1