นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เขัาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งต้องมีความพร้อมในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยได้มอบข้อแนะนำและให้กำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1