ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ จึงดำเนินการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด จากสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น และ เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ โดยนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1