เนื่องในโอกาสที่ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ได้จัดกิจกรรม “21 Day Workout Challenge” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๒ ฯ และผู้ที่สนใจมีนิสัยรักการออกกำลังกาย และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
โดยในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นผู้มอบหมวกที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอครบทั้ง ๒๑ วัน โดยมีนาวาอากาศโท กฤษฎิ์หิรัญ พงศ์ภัคอภิปภา ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๒ เป็นผู้แทนในการรับมอบหมวกที่ระลึกในครั้งนี้
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1