นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดบางขยาราม และกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1