นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์จราจร ให้แก่กองร้อยสารวัตรทหารกองบิน ๗ เพื่อนำไปให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กองบิน ๗ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในพื้นที่กองบิน ๗ เเละป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ทราบสาเหตุและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเเละลดความสูญเสียและอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นกองทัพอากาศแห่งความปลอดภัย โดยมี เรืออากาศเอก มนูญ พิมพาภรณ์
ตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารกองบิน.๗ ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารกองบิน ๗ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้อยสารวัตรทหารกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1