xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม "การทำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (EM Ball)"

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ฟื้นฟูพุทธศาสนสถานที่ประสบอุทกภัย

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมเยี่ยมทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์

xxxxกองบิน ๗ จัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกช่วยเหลือประชาชน

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๗๐๒

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๖๕