xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดบางขยาราม และกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพล

xxxxกองบิน ๗ ตั้งศูนย์บริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ - ๓ ม.ค.๖๕

xxxxกองบิน ๗ จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้แก่กำลังพล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ประจำปี ๒๕๖๕

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ แจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน