นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งเพื่อให้ครูเกิดความตระหนักในความเป็นครู ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติในวิชาครูสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1