นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ "ต้นแบบเกษตรกรรม อยู่ดี กินดี" ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ต้นทุนต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๗ ได้ทราบถึงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อความกินดี อยู่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และทำความดีร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1