นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ จัดเจ้าหน้าที่ออกฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GOOGLE MEET ในหัวข้อเรื่องประวัติความเป็นมาการกำเนิดลูกเสืออากาศ, ประเภทของอากาศยาน, วิวัฒนาการด้านการบินของไทย และความรู้เบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยา
โดยมี นายนิคม ทิศแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1