นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ เดินทางมาจัดอบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ กองทัพอากาศ (RTAF SDI) ให้กับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเสนาธิการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1