นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึก ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพล กองบิน ๗ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ มีความตระหนักรู้ในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของกองบิน ๗ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการไม่ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1