นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลหน้าแผนกช่างโยธากองบิน ๗ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ หน้าอาคารบังคับการ แผนกช่างโยธากองบิน ๗ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1