นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "แหลงข่าวชาวใต้" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี กองบิน ๗ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจของกองบิน ๗, ภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัย และเส้นทางสู่กองทัพอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพอากาศและกองบิน ๗ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โดยทำการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1