พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาเอก วศากร สุนทรนันท รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1