นาวาอากาศเอก วิเชียร โนรี ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ คณาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจ และกิจการของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ทศพล ทองงาม ประจำกองบิน ๗ และรักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1