นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๖–๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1