นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานจัดโครงการอบรมพื้นฐานการออกแบบโคก หนอง นา ตามหลักวิศวกรรม โดยมีการอบรมผ่านระบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างท่องแท้ และสามารถแบ่งพื้นที่การทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นระบบตามหลักวิศวกรรมได้ ศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาหนี้สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลกองบิน ๗ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1