นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตร “แตงโมทุ่งอ่าว” ซึ่งเกิดการล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้จัดซื้อ "แตงโมทุ่งอ่าว" จากเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวเกษตรกรสวนแตงโม โดยได้มีการนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1