นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ แบะปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมระลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธคุณ พร้อมร่วมทำบุญรักษาศีล ฟังธรรมและร่วมพิธีเวียนเทียน ตลอดจนการนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสันติสุขในครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักรินทร์ ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1