นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าคณะประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของกองบิน ๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1