นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เป็นผู้แทน คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของกองบิน ๗ จำนวน ๖ ราย ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามดำริของ คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในการส่งเสริมบทบาทของสตรีให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของกองทัพอากาศด้วยการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนข้าราชการและครอบครัวให้มีขวัญและกำลังใจให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีพจากสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนพูดคุยสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี คุณกันยานันท์ สุขดี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ (๑), คุณปิยะฎา บ้วนหลี กรรมการบริหารชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมในพิธี ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1