นาวาอากาศเอก ยุทธนา ทองสง ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจรับพัสดุในการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับ Mission System ของ บ.ค.๑ (Saab 340 AEW) กับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (The Swedish Defense Materiel Administration (Forsvarets Materielverk : FMV))
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และข้าราชการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1