นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่และทหารกองประจำการ กองบิน 7 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน 7 เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ของกองบิน 7 ที่ยังไม่ผ่านการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการป้องอัคคีภัยที่จำเป็น และยังมิเคยได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นได้มีความรู้และเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น มุ่งเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของกองบิน 7 และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเชิงรุก ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1