นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 และ รองผู้บังคับการกองบิน 7 ร่วมชมการสาธิต การดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทหารกองประจำการ และเจ้าของกิจการต่างๆภายในสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 7 เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ในการดับเพลิง และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องและถูกวิธี ณ ลานจอดรถหลังสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1