นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ วิถีชุมชน 1 วัด คลังอาหาร 1 คลังยา 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เกิดความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลก เกิดสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ทศพล ทองงาม ประจำกองบิน 7 และรักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1