พิมพ์
ฮิต: 34

 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีประดับแผงคอ หมวกหนีบ และตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นพิเศษตามโครงการจัดตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พิเชษฐ บ้วนหลี หัวหน้ากองเทคนิคกองบิน 7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ หอประชุมพระธรรมโกศาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1