นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานสังกัดกองบิน 7 จำนวน 21 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการ “โครงการสร้างสุขภาพด้วยเอกซเรย์ปอดค้นหาวัณโรคและเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรค COVID-19” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ( X-Ray ) เพื่อนำไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ( CO-OP ) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1