นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักบินของ ฝูงบิน ๗๐๑ ซึ่งจบหลักสูตรการฝึกพร้อมรบกับเครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๒๐/ก (GRIPEN 39) โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1