พลอากาศโท สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สัญญาจ้างเหมาบริการพัสดุอะไหล่ ฯ บ.ข.๒๐/ก ครั่งที่ ๑/๖๐ และคณะ เดินทางมาตรวจรับพัสดุ สัญญาจ้างเหมาบริการพัสดุอะไหล่ ฯ บ.ข. ๒๐/ก ครั่งที่ ๑/๖๐ ของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุป Maas brief ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1