นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๒๘ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อ ๒๑ – ๒๒ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1