พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข หัวหน้าสำนักงานและประสานงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน และคณะ ได้มาปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาปลอดภัยสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ ICAO กำหนด โดย นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1