พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ,พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาประชุมติดตามผลความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ ของ คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติการร่วม กองทัพอากาศ-กองทัพเรือ และเยี่ยมชมการสาธิตอากาศยาน,ยุทโธปกรณ์ของ กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1